Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Operator.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Operatora w celu świadczenia Usług, a w szczególności obsługi procesu rejestracji, logowania do Panelu Użytkownika, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Usług, jak również w celu zawarcia i wykonywania umów i obsługi reklamacji.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełnienia oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Operatora.
 4. W przypadku usunięcia przez Użytkownika danych wymaganych przez Operatora Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług i jest to jednoznaczne z zakończeniem ich świadczenia przez Operatora.
 5. Operator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Usług przez Użytkownika w okresie korzystania z nich przez Użytkownika. Użytkownik, w trakcie rejestracji oraz przy zapoznaniu się z komunikatem o wykorzystywaniu plików Cookies, wyraża zgodę na przechowywanie przez Operatora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Operatora, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika oraz nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe.
 6. Operator może wykorzystywać pliki cookies w celu wyświetlania reklam opartych o zainteresowaniach na innych witrynach w sieci Internet.
 7. Operator jest zobowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych, oraz spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych.
 8. Operator zobowiązuje się do szczególnie starannego zabezpieczenia danych przed dostępem osób niepowołanych oraz do kontroli przebiegu procesu przetwarzania na każdym jego etapie.
 9. Zwroty i rezygnacja usługi zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, art. 27.
 10. Operator zakończy przetwarzanie danych w momencie zakończenia korzystania z Usług przez Użytkownika.
 11. Użytkownik w trakcie rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usług oraz wyraża zgodę na przekazanie i powierzenie ich przetwarzania innym Podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usług.
 12. Operator zastrzega sobie możliwość ujawnienia danych zgromadzonych przez Użytkownika na żądanie uprawnionych organów (w szczególności policji, prokuratora, sądu, organów podatkowych i kontroli skarbowej).
 13. W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności stosuje się zapisy Regulaminu (w tym definicje), dostępnego na stronie https://biuro24.pl/regulamin oraz innych wydanych przez Operatora regulaminów, dostępnych na stronie https://biuro24.pl/regulamin, a także obowiązujące przepisy prawa.